CEH - Top banner

Politica GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONALCUPRINS

 1. Cine suntem?
 2. Care sunt categoriile de persoane pentru care prelucrăm date cu caracter personal?
 3. Ce date cu caracter personal prelucrăm?
 4. Politica de supraveghere prin mijloace video
 5. Cum prelucrăm datele personale?
 6. În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră?
 7. Protejarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților mass-media și a vizitatorilor
 8. Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul S CEVJ SA
 9. Cine are acces la datele dumneavoastră?
 10. Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?
 11. Cum se asigură protecția datelor dumneavoastră?
 12. Politica de cookie a S CEVJ SA
 13. Care sunt drepturile dumneavoastră?
 14. Cum puteți depune o plângere/sesizare?

1. Cine suntem?

Suntem Societatea Complexul Valea Jiului SA (numită în continuare S CEVJ SA) cu sediul în Petroșani, strada Timișoara, nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J20/999/2012, având codul unic de identificare RO 30859649, telefon 0254 544312, fax 0254 544313, website www.cevj.ro, email secretariat@cevj.ro, reprezentantă legal prin Director General Eusebiu DURBACA.

2. Care sunt categoriile de persoane pentru care prelucrăm date cu caracter personal?

 • Angajații S CEVJ SA și rude/afini ai acestora, inclusiv copii;
 • Membrii din Adunarea Generală a Acționarilor și din Consiliul de Administrație ai S CEVJ SA;
 • Foști angajați ai S CEVJ SA și ai societăților/exploatărilor miniere care s-au închis și a căror arhivă a fost preluată de către S CEVJ SA;
 • Vizitatori ai sediilor/proprietăților S CEVJ SA, inclusiv copii;
 • Public, mass media, organizații neguvernamentale, organizații profesionale cu care personalul S CEVJ SA intră în contact;
 • Personal și reprezentanți ai autorităților;
 • Personal și reprezentanți ai organizațiilor persoane juridice cu care S CEVJ SA intră în contact în derularea unei relații de afaceri sau în etapele premergătoare acestora, în scopul convenirii unei relații de afaceri;
 • Candidați pentru posturile din S CEVJ SA scoase la concurs.
 • Persoane care utilizează adresa de e-mail avertizor în interes public avertizor@cevj.ro, de pe site-ul web al S CEVJ SA, dacă aleg să își comunice datele cu caracter personal.

S CEVJ SA trebuie să protejeze drepturile și libertățile tuturor persoanelor vizate cu care intră în relație, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Date colectate în direct:

 • Date cu caracter personal despre angajați;
 • Date cu caracter personal ale foștilor angajați ai societății sau ai societăților/exploatărilor miniere care s-au închis și a căror arhivă a fost preluată de S CEVJ SA - ex. date necesare eliberării unei adeverințe de vechime în muncă, etc.;
 • Nume, prenume, cetățenie, loc de muncă, serie și număr carte de identitate/pașaport, data eliberării și expirării, cod numeric personal, nr. serie marca aparat de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, laptop-uri și altele similare, nr. și marca autovehicul, date necesare în vederea dosarului de acreditare în cazul unor vizite pe amplasamentele S CEVJ SA;
 • Date comerciale de la contractori: date personale ale reprezentanților legali necesare la depunerea ofertelor, în derularea ofertelor, în derularea proceselor de achiziție;
 • Date cu caracter personal primite de la terți în baza exercitării diferitelor drepturi legale, primite prin e-mail sau prin poștă;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi bănci comerciale, agenții de credit, precum și alți furnizori de date;
 • Date cu caracter personal furnizate voluntar într-o solicitare, reclamație, etc.

Pentru oferte de muncă:

 • Numele, adresa, e-mail, numărul de telefon, alte informații de contact, certificări, acte studii;
 • CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară sau alte experiențe, educație;
 • Orice alte informații obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, cetățenia, informații medicale sau de sănătate comunicate de candidat și dacă este cazul cazier juridic;
 • Informații de referințe și/sau informații primite din verificările de fond, informațiile primite de la terți, dar fără a se limita la scrisori de recomandare;
 • Informații referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

Pentru avertizorul în interes public:

 • Date de identificare (nume, prenume, data nașterii, profesia, adresa de corespondență, adresa de e-mail, telefon de contact) în vederea înregistrării sesizării și posibilității de contact pentru clarificări/informări ulterioare despre mersul anchetei;
 • Documente doveditoare aduse în sprijinul sesizării depuse;
 • Alte date cu caracter personal obținute de la dvs. în cadrul procesului de anchetare a sesizării depuse de dvs. (date istorice, date financiare, date socio-demografice, etc), în funcție de speța semnalată și doar în măsura în care aceste date vor fi absolut necesare pentru derularea anchetei.

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal:

Nu colectăm date privind sănătatea dvs., etnia, apartenența sindicală, etc., cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar conform legii și/sau în protejarea intereselor, drepturilor și/sau libertăților dvs. sau în cazul în care aceste informații sunt depuse de către dvs. Atunci când colectăm astfel de date, ne limităm la circumstanțe specifice.

Datele minorilor - colectăm date cu privire la minori în următoarele situații:

 • Dacă sunt copiii angajaților noștri - pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau putem să colectăm datele minorilor în alte scopuri (ex. cadouri cu ocazia zilei de 1 Iunie) cu consimțământul părinților sau tutorilor;
 • În cazul organizării unei vizite/program de practică la sediul S CEVJ SA sau la una dintre sucursalele S CEVJ SA unde accesul/programul de practică este permis în baza unor documente care conțin date personale.

Recomandări S CEVJ SA:

Informațiile pe care ni le transmiteți nu trebuie să conțină date din categoriile speciale indicate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit în continuare “GDPR”), referitoare la:

 • Originea rasială sau etnică;
 • Convingerile politice, filozofice sau religioase;
 • Apartenența la un sindicat sau la un partid politic;
 • Istoricul infracțiunilor, al procedurilor penale, al sancțiunilor și/sau al amenzilor;
 • Orice număr de identificare la nivel național al unei persoane.

Punerea la dispoziție a oricăreia sau tuturor informațiilor din prezenta secțiune, în cuprinsul corespondenței atrage suportarea de către dvs. în întregime a riscurilor asociate, în sarcina S CEVJ SA nefiind reținută nicio obligație sau răspundere în acest sens, întrucât S CEVJ SA nu prelucrează niciuna dintre datele indicate în prezenta secțiune de recomandări.

4. Politica de supraveghere prin mijloace video

a. Scopul supravegherii prin mijloace video - S CEVJ SA – Sucursala ___________ utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate și control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unității, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor - angajați ai instituției sau vizitatori, precum și a proprietăților deținute. Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, cum ar fi sistemul de control acces cu cartelă, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul societății și ajută la prevenirea, combaterea și, dacă e cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spațiile securizate și la încăperile protejate. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute de societate sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa personalului angajat care își desfășoară activitatea la locația supravegheată.

b. Limitarea scopului - sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu folosește la monitorizarea activității angajaților sau la pontaj. Sistemul poate fi un mijloc de investigare sau de obținere a unor informații pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare. În cazul în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional, în circumstanțe excepționale și dacă sunt relevante pentru anchetă, imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigații disciplinare sau penale.

c. Categorii speciale de date - sistemul video al S CEVJ SA – Sucursala ___________ nu are ca scop captarea (de ex. prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de ex. indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”. S CEVJ SA – Sucursala ___________ nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță, în afara cazurilor în care se constată un atentat la securitatea patrimoniului sau siguranța unității.

d. Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului - în mod convențional sistemul de supraveghere video este un sistem static și are ca funcție înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra activitățile detectate de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și eventual locație. Toate camerele sunt funcționale 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Atunci când este necesar, calitatea imaginilor poate permite recunoașterea celor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt montate în locuri fixe, astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Angajații, care au fost instruiți, trebuie să respecte setările de confidențialitate și drepturile de acces. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o perioadă de max. 30 zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

e. Beneficiile sistemului de supraveghere:

 • Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor şi ieşirilor, pentru a preveni incidentele de securitate;
 • Restricţionarea accesului persoanelor străine;
 • Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute;
 • Respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare pentru obiectivele cu risc.

f. Se vor folosi pictograme – marcaj zone supravegheate video.

g. S CEVJ SA – Sucursala ___________ respectă drepturile ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Cum prelucrăm datele personale?

Activitățile de prelucrare de către S CEVJ SA a datelor cu caracter personal vor fi limitate la îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Dacă societatea. a colectat date în baza unui interes legitim, a unui contract sau a unor interese vitale, datele cu caracter personal pot fi folosite în alt scop, dar numai dacă noul scop este compatibil cu scopul inițial.

6. În ce bază prelucrăm datele dumneavoastră?

S CEVJ SA prelucrează date personale numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • Dumneavoastră vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine S CEVJ SA;
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de S CEVJ SA sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

7. Protejarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților mass-media și a vizitatorilor

În cazul în care sunteți reprezentant mass-media înscris în baza de date a S CEVJ SA, considerăm că, la un moment dat, v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S CEVJ SA (prin răspunsul la mail-ul transmis de biroul de presă al S CEVJ SA). În cazul în care doriți să vă înregistrați în baza de date a S CEVJ SA, este necesar să transmiteți un email pe adresa biroupresa@cevj.ro și să ne comunicați datele cu caracter personal pe care doriți să le puneți la dispoziție. Prin contactarea S CEVJ SA, sub orice formă de comunicare, considerăm că sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta informare.

Dacă dvs.ca reprezentanți mass-media nu mai doriți ca informațiile puse la dispoziție să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această informare, ne anunțați printr-un e-mail transmis la biroupresa@cevj.ro și se consideră că v-ați retras consimțământul.

În situația în care procedați la revocarea consimțământului dvs., informațiile dvs. vor fi eliminate din baza noastră de date. Informațiile colectate și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt supuse prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați ca reprezentanți mass-media sau vizitatori, sunt cele pe care ni le furnizați dvs. în scopul pe care îl urmăriți. În funcție de aceasta, informațiile colectate pot fi:

 • informațiile dvs. de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, informații despre locul de muncă, numărul de telefon și alte informații de contact;
 • nume, prenume, cetățenie, locul de muncă, seria și numărul cărții de identitate/pașaportului, data eliberării și expirării, codul numeric personal, număr, serie, marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, laptop-uri si altele similare, număr și marca autovehiculului, alte date necesare în vederea elaborării dosarului de acreditare în cazul unor vizite pe amplasamentele S CEVJ SA.;
 • orice alte informații demografice obținute în eventualitatea necesității acreditării sau a organizării unui eveniment de presă (formal sau informal), cum ar fi sexul, cetățenie, informații de factură medicală.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate de S CEVJ SA în scopul realizării procesului de comunicare atât în baza Legii 544/2001, cât și în scopul organizării unor vizite de documentare/informare pe amplasamentul S CEVJ SA.

Elaborarea și/sau transmiterea informațiilor solicitate conform legislației în vigoare.

În vederea realizării bazei de date cu contactele reprezentanților mass-media, acreditați, S CEVJ SA va colecta, prelucra și stoca informațiile dvs.pe perioada colaborării cu dvs. sau până ce dvs. vă retrageți consimțământul.

8. Politica de confidențialitate a datelor transmise prin site-ul S CEVJ SA

In general informațiile prezentate pe www.cevj.ro sunt considerate a fi de interes public. Totuși, anumite materiale încărcate pe site cum ar fi: Note de informare, Cod de etică, Ghiduri, Proceduri, etc, sunt proprietatea intelectuală a S CEVJ SA. Prin accesarea site-ului, nu i se acordă vizitatorului niciun drept asupra lor, altul decât cel pe care le implică folosirea normală a site-ului.

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA va lua toate măsurile pentru a garanta siguranța datelor personale. În derularea serviciilor sale, va apela doar la angajați și firme terțe cărora li se va aplica obligația de respectare a prevederilor GDPR. Persoanele interesate pot lua oricând legătura cu S CEVJ SA în vederea exercitării drepturilor care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 (de informare, de acces, rectificare, ștergere sau restricționare, portabilitate și opoziție a prelucrării datelor personale stocate, sau pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal).

La nivelul S CEVJ SA sunt stabilite o serie de măsuri procedurale pentru respectarea și protejarea securității fizice și electronice a datelor cu caracter personal colectate. Datele dumneavoastră personale nu vor fi distribuite către alte instituții sau autorități publice decât dacă există o obligație legală sau v-ați dat consimțământul în acest sens.

Site-ul www.cevj.ro nu colectează informații în scopuri comerciale/marketing.

9. Cine are acces la datele dumneavoastră?

S CEVJ SA restricționează accesul la informațiile personale pe care le furnizați strict la nivelul personalului angajat și specializat în gestionarea procesului de comunicare și, în conformitate cu procedurile interne, la nivelul conducerii executive și ne-executive a S CEVJ SA. Singurele persoane în măsură să acceseze datele vizate de această politică sunt cele care au nevoie de acestea pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu/pentru activitatea profesională.

S CEVJ SA asigură instruire tuturor angajaților pentru a-i ajuta să își înțeleagă responsabilitățile atunci când gestionează date personale. Angajații vor păstra toate datele luând măsuri tehnice și/sau organizatorice de protecție.

S CEVJ SA poate fi obligată să dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți, cum ar fi: autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și/sau organismele/autoritățile de aplicare a legii, apărării siguranței naționale (după caz) în scopul respectării legilor și a reglementarilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.

Datele vor fi revizuite și actualizate periodic, în cazul în care se constată că acestea nu mai sunt necesare vor fi șterse/eliminate.

10. Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Nu stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta legislația sau o cerință statutară.

În vederea realizării bazei de date cu contacte ale reprezentanților mass-media, S CEVJ SA va colecta, prelucra, stoca informațiile pe perioada colaborării sau până la retragerea consimțământului. Datele aferente vizitelor tehnice pe amplasament vor fi stocate pentru o perioada de un an, ulterior acestea fiind șterse.

Datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor din legea 544/2001 vor fi stocate pentru o perioadă de cinci ani.

11. Cum se asigură protecția datelor dumneavoastră?

Atunci când datele sunt stocate pe suport hârtie, acestea sunt păstrate în locuri în care nu se pot vedea și/sau accesa de persoane neautorizate.

Atunci când datele sunt stocate în format electronic, acestea sunt protejate împotriva accesului neautorizat, ștergerii accidentale și a încercărilor de hacking:

 • Datele sunt protejate de parole, care se vor modifica în mod periodic și nu vor fi comunicate/transmise între angajați.
 • Dacă datele sunt stocate pe suporturi amovibile (cum ar fi un CD/DVD sau un card de memorie), acestea sunt păstrate în mod corespunzător atunci când nu sunt utilizate.
 • Datele sunt stocate numai pe unitățile și server-ele desemnate și sunt încărcate doar de persoanele cu autorizare în acest sens (inclusiv drepturi/permisiuni de acces).
 • Server-ele care conțin date cu caracter personal sunt amplasate într-o locație securizată, separat de spațiul general de birouri.
 • Sunt realizate copii de rezervă în mod frecvent pentru date. Aceste copii de rezervă sunt testate periodic, în conformitate cu procedurile standard de realizare a copiilor de rezervă valabile în cadrul societății.
 • Datele nu sunt salvate direct pe laptop-uri sau alte dispozitive mobile cum ar fi stick-uri, tablete sau telefoane inteligente.
 • Toate serverele și computerele care conțin date sunt protejate de software-uri de securitate aprobate și de un firewall.

12. Politica de cookie a S CEVJ SA

Site-ul S CEVJ SA folosește cookies. Explicațiile de mai jos au scopul de a vă informa cu privire la gestionarea cookies de către site-ul S CEVJ SA în contextul navigării site-ului nostru de către dumneavoastră..

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server către un browser (ex. Edge, Firefox, Chrome, etc.). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Cookie-urile utilizate de site-ul S CEVJ SA au scopul de a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare pentru fiecare utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către S CEVJ SA, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătura cu modul în care se utilizează această pagină de internet, S CEVJ SA poate adopta măsuri pentru ca pagina de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: frecvența accesării, paginile vizualitate, motorul de căutare cu care accesați site-ul, limba utilizată, majoritatea fiind cookie-uri specifice platformei în care este creat site-ul S CEVJ SA.

Site-ul S CEVJ SA nu folosește cookie de publicitate sau marketing.

Cookie-urile site-ului S CEVJ SA au o durată de viață care variază în funcție de scopul fiecărui cookie:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când dumneavoastră închideți browser-ul.
 • • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul dumneavoastră până când atinge o anumită dată de expirare.

Accesarea site-ului S CEVJ SA implică faptul că ești de acord cu instalarea cookie-urilor pe calculatorul tău.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.

13. Care sunt drepturile dumneavoastră?

 1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către S CEVJ SA. Respectarea acestui drept de către S CEVJ SA se realizează prin prezenta politică;
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea S CEVJ SA o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc persoana vizată și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la S CEVJ SA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 5. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la S CEVJ SA, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către S CEVJ SA;
  • vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către S CEVJ SA;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine S CEVJ SA.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la S CEVJ SA restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:
  • contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează S CEVJ SA. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite S CEVJ SA să verifice exactitatea datelor;
  • Prelucrarea Datelor Personale de către S CEVJ SA este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către S CEVJ SA;
  • S CEVJ SA nu mai are nevoie de datele dvs personale, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau într-o procedură administrativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la S CEVJ SA datele cu caracter personal depuse prin intermediul dosarului de candidatură, date care vă privesc și pe care le-a furnizat S CEVJ SA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept numai în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. S CEVJ SA nu poate transmite candidatura depusă de dvs. altor companii sau sucursalelor proprii, fiind necesar ca dumneavoastră să aplicați pentru fiecare post în parte.
 8. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de S CEVJ SA având ca temei juridic interesul legitim al dvs.
 9. Dreptul de a depune o plângere: aveți dreptul de a depune plângere la responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul S CEVJ SA (dpo@cevj.ro) și în cazul în care considerați că cererea nu s-a soluționat corespunzător, puteți depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

14. Cum puteți depune o plângere/sesizare?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți trimite o cerere scrisă:

 1. prin e-mail la adresa: dpo@cevj.ro
 2. prin poștă/curier la următoarea adresă: Petroșani, str. Timișoara, nr. 2, cod poștal 332015, jud. Hunedoara, sau
 3. direct prin depunere la sediul S CEVJ SA. După primirea cererii, S CEVJ SA va reveni către dumneavoastră cu un răspuns, în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

Login